SKA Nordmarks stadgar
- Stadgar för SKA Nordmark [Org. Nummer 802013-0095]

Läs stadgarna i Word (.DOC) eller .PDF

OBS! Paragrafernas numrering stämmer inte i HTML versionen ännu!


 1. Namn
 2. Föreningens namn är Sällskapet för Kreativ Anakronism – Nordmark, i dessa stadgar förkortat till SKA Nordmark.

 3. Syfte
 4. SKA Nordmark är en svensk partipolitiskt neutral och religiöst obunden ideell riksförening för anslutna föreningar och enskilt anslutna individer med syftet att verka för främjandet av praktiska studier i medeltidens seder och bruk med medeltida objekt som förebild, samt att stödja The Society for Creative Anachronism, Inc:s svenska gren Nordmark, med dess eventuellt underordnade grenar. SKA Nordmark verkar även för spridandet av The Society for Creative Anachronism, Inc. i andra länder, samt att ge ut The Society for Creative Anachronism, Inc:s svenska gren Nordmarks tidskrift Silversparren.

 5. Säte
 6. Föreningens säte ligger i Stockholm

 7. Medlemskap
 8. Som medlem i SKA Nordmark räknas ansluten förening - institutionell medlem, eller person - enskild medlem, som är direkt ansluten till SKA Nordmark och erlagt medlemsavgift. Medlemskap i SKA Nordmark är öppet för individer och föreningar som uppfyller de krav som ställs i dessa stadgar.

  1. Enskilt medlemskap

Enskilt medlemskap i SKA Nordmark kan lösas av individ som:

 1. Saknar ansluten förening vid bostadsort.
 2. Ej är medlem i ansluten förening på bostadsorten.
 3. Betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.
 4. Stödjer föreningens syften.
   1. Enskild medlems rättigheter och skyldigheter
    1. Enskild medlems rättigheter
 1. Att närvara med yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt vid föreningens möten.
 2. Att lämna motion till ordinarie årsmöte.
 3. Att rösta via ombud vid ordinarie och extra årsmöte, samt allmänt möte.
 4. Att få full insyn i alla föreningens verksamheter och dokument, dock ej personregister och handlingar om ev. anställda.
    1. Enskild medlems skyldigheter
 1. Att följa dessa stadgar och beslut som fattas i enlighet med dessa.
 2. Att i möjligaste mån verka för Nordmaks väl.

4.1.1.3 Medlem i ansluten förening kan begära att ej bli registrerad som medlem i SKA Nordmark, och skall därvid ej upptagas i SKA Nordmarks medlemsmatrikel.

  1. Institutionellt medlemskap

Anslutning till SKA Nordmark kan efter styrelsens prövning vinnas av förening som:

 1. Har verksamhet som är förenlig med de verksamheter som förekommer inom The Society for Creative Anachronism, Inc.
 2. Är en politiskt och religiöst obunden demokratisk ideell förening, med stadgar godkända v SKA Nordmarks styrelse.
 3. Godkänner dessa stadgar, och avser att följa dessa stadgar och de beslut samt direktiv och / eller stadgenoter vilka fattas av SKA Nordmarks styrelse eller möten i enlighet med dessa stadgar utlysta.
 4. Har minst fem medlemmar i The Society for Creative Anachronism, Inc.
 5. Strävar efter att bli en gren av The Society for Creative Anachronism, Inc.
 6. Erlägger den medlemsavgift för institutionella medlemmar som fastställts vid årsmöte för SKA Nordmark.
   1. Medlem i ansluten förening är automatiskt ansluten till SKA Nordmark och har samma rättigheter och skyldigheter som enskild medlem.
   2. Anslutning av förening gjord efter prövning i SKA Nordmarks styrelse skall fastställas av nästföljande årsmöte.
   3. Institutionell medlems rättigheter och plikter
    1. Institutionell medlems rättigheter
 1. Institutionell medlem äger rätt till en prenumeration av Silversparren
 2. Institutionell medlem äger rätt till minst ett exemplar av allt informationsmaterial som produceras av SKA Nordmark.
    1. Institutionell medlems skyldigheter
 1. Institutionell medlem skall före februari månads utgång skriftligen informera om föregående års verksamhet samt avlägga ekonomisk rapport för föregående verksamhetsår till SKA Nordmarks styrelse.
 2. Institutionell medlem skall vid behov, dock minst en gång per år avge aktuell medlemsmatrikel.
  1. Medlemsavgift
   1. Medlemsavgift fastställs vid ordinarie årsmöte.
   2. Medlemsavgift betalas av enskild medlem direkt till SKA Nordmark.
   3. Medlemsavgift för institutionell medlem grundas på antal medlemmar i ansluten förening och av den summa som SKA Nordmarks årsmöte bestämt skall ligga till grund för medlemsavgift.
   4. Medlemsavgift för institutionell medlem skall betalas innan 1:a april det år medlemskapet avser.
 1. Uteslutning
  1. Medlem kan uteslutas om denne medvetet och uppenbart har brutit mot dessa stadgar eller annan av SKA Nordmark utfärdad förordning.
  2. Medlem kan uteslutas om denne skadat SKA Nordmark eller dess medlemmar genom att bryta mot svensk lag – eller likställd förordning.
  3. Medlem kan uteslutas om denne agerat på ett sådant sätt att SKA Nordmark eller medlem lidit skada.
  4. Medlem som hotas av uteslutning äger rätt att yttra sig personligen, eller via utsedd representant, för medlemmarna vid ett årsmöte, allmänt möte eller särskilt möte.
  5. Frågan om uteslutning skall behandlas vid ett årsmöte eller ett särskilt allmänt möte.
  6. För beslut om uteslutning krävs ¾ majoritet.
  7. Mötet som fattar beslut om uteslutning tar även beslut om eventuell tidsbegränsning.
 2. Möten
  1. Varje år skall ett årsmöte samt eventuellt ett eller flera allmänna möte hållas. Såväl årsmöte som allmänt möte skall utlysas av styrelsen minst en månad i förväg genom kallelse i Silversparren.
  2. Om ¼ av medlemmarna skriftligen så begär skall styrelsen kalla till allmänt möte inom 2 månader.
  3. Alla beslut fattas med öppen omröstning, såvida ej sluten omröstning begärs.
  4. Alla frågor avgörs med enkel majoritet, dock ej vid personval, då lottning tillgripes.
  5. Röstning med fullmakt är tillåten vid alla föreningens möten. Fullmakt skall vara skriftlig, undertecknad och bevittnad för att vara giltig.
  6. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Dagordning, verksamhetberättelse och revisionsberättelse samt från valberedningen erhållna dokument tillställs medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
  7. Beslut i annat ärende än sådant, som tagits upp på föredragningslistan, endast fattas av årsmöte om det bifalles med minst ¾ av det vid årsmötet företrädda röster.
 3. Styrelse
  1. Valbar till styrelseuppdrag är endast enskild medlem.
  2. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter : ordförande, kassör och sekreterare. Dessutom kan övriga ledamöter ingå, högst fyra. Ordförande och styrelse väljs vid årsmöte för ett år i taget.
  3. Styrelsen kan innehålla en till fyra suppleanter utsedda av årsmötet.
  4. Styrelsen kan adjungera valfri person under vilken tidsrymd som helst under verksamhetsåret.
  5. Styrelsen skall sammanträda när minst en av ledamöterna så begär. Det åligger ordföranden att kalla styrelsen till sammanträde inom två veckor.
  6. Om alla i styrelsen är närvarande behöver kallelse inte ha utgått för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
  7. Styrelsen är beslutsmässig om minst 50% av styrelsen deltager i beslutet.
  8. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
  9. Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse.
  10. Styrelsen åligger särskilt :
 1. Att leda samarbetet mellan anslutna föreningar och stödja deras verksamhet.
 2. Att bereda de ärenden som skall behandlas av årsmöte samt verkställa dettas beslut.
 3. Att pröva och bereda ansökningar och om anslutning till SKA Nordmark.
 4. Att förvalta SKA Nordmarks tillgångar.
 5. Att organisera att årsmötet hålls vid något tillfälle under tremånaders perioden 1/1 – 31/3.
  1. Ordinarie mandatperiod för ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen skall vara från årsmöte till årsmöte.
  2. Styrelseledamöternas uppgifter
   1. Ordföranden skall
 1. Leda styrelsens arbete.
 2. Om möjligt leda föreningens sammanträden.
 3. Föra föreningens talan då annat ej stadgas.
 4. Jämte valda justeringsmän verkställa protokollgranskning.
 5. Handha föreningens stadgar och tillse att dessa är aktuella.
 6. Inneha kopior på mötesprotokoll och om så begärs göra dessa tillgängliga för medlem.
 7. Äga befogenhet att ensam teckna föreningens firma.
    1. Tolkningsföreträde
     1. Ordföranden har tolkningsföreträde av dessa stadgar och till dem hörande stadgenoter samt förordningar till dess medlemmarna tagit ställning vid allmänt möte, extra årsmöte eller ordinarie årsmöte.
   1. Sekreterare skall
 1. Om möjligt föra protokoll vid föreningens sammanträden.
 2. Renskriva protokoll senast två veckor efter sammanträde och därefter verka för justerande så fort som möjligt.
 3. Inneha kopior på mötesprotokoll och om så begärs göra dessa tillgängliga för medlem.
   1. Kassör skall
 1. Förvalta föreningens ekonomi och föra bok över inkomster och utgifter.
 2. Kräva institutionell medlem på medlemsavgift.
 3. Upprätthålla medlemsförteckning, vilken skall arkiveras vid verksamhetsårets slut.
 4. Äga befogenhet att ensam teckna föreningens firma.
   1. Ledamot skall
 1. Delta i styrelsens arbete.
 2. Informera ordförande och suppleant vid planerad frånvaro från möte.
   1. Suppleant skall
 1. Hålla sig informerad om styrelsens arbete.
 2. Vid bortfall av ordinarie styrelseledamot ingå i styrelsen. Om det finns fler än en suppleant skall sittande styrelse välja vilken suppleant som skall fylla den lediga styrelseposten.

7.13 Valberedning

  1. .1 Sammansättning
    1. Valberedningen skall bestå av två eller tre medlemmar utan övriga förtroendeuppdrag inom SKA – Nordmark. En av dessa skall väljas till sammankallande.
   1. Åligganden
    1. Det åligger valberedningen att nominera kandidater till de val och eventuella fyllnadsval som genomförs vid årsmöte eller extra årsmöte och att redovisa dessa nomineringar vid SKA Nordmarks årsmöte, respektive extra årsmöte. Valberedningen skall vara lyhörd för förslag till kandidater från föreningens medlemmar. Sådana förslag kan efterlysas i Silversparren eller via föreningens elektroniska informationsorgan i god tid före årsmötet.
  2. Måldokument
   1. Styrelsen skall varje verksamhetsår formulera ett måldokument inom ett kvartal. Detta skall innehålla långsiktiga och kortsiktiga mål för SKA Nordmarks verksamhet. Måldokumentet är ingen verksamhetsplan utan snarare ett verktyg för att definiera styrelsens strategi för verksamhetens utformning och inriktning.
 1. Räkenskap och revision
  1. Föreningens räkenskaper och verksamhet skall kontrolleras av en eller två revisorer. Dessa skall få tillfälle att ta del av föreningens utfärdade dokument när de så begär, samt avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
  2. Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12
 2. Föreningens upplösande
  1. Föreningen upplöses automatiskt när styrelse ej kan bildas, eller genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. För beslut i denna fråga krävs ¾ majoritet. Mellan dessa möte skall förflyta minst 4 veckor.
  2. Vid upplösning sker följande : Föreningens ekonomiska tillgångar och inventarier fördelas enligt beslut från föreningens sista möte. Finns inget beslut i denna fråga skänks tillgångarna till lämplig välgörenhetsorganisation med postgiro i 90 – serien.
 3. Övrigt
  1. Ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna föreningens firma.
  2. För ändring i dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. För beslut i denna fråga krävs ¾ majoritet. Mellan dessa möte skall förflyta minst fyra veckor.
  3. Årsmöte behöver inte hållas i föreningens säte.
 4. Bilaga – Mötesordning på årsmötet

Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma på föredragningslistan

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två)
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras
 7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
 10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden.
 11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
 12. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
 13. Fastställande av avgift för institutionell medlem för den kommande ettårsperioden.
 14. Eventuella propositioner
 15. Eventuella motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande