Nordmark.orgMars 2019

Händelser denna månad: 4

MTOTFLS
123
45678910
111213141617
181920212223
252627283031
Välj språk

Nordmarks Lag
den 05 maj 2016 av Verda författarlista E-posta Innehållsobjektet Skriv ut Innehållsobjektet Skapa PDF-fil från Innehållsobjektet
Furstendömet Nordmarks Lag [svensk version]
Senast reviderad och godkänd vid Ting 160504  Innehållsförteckning  A. Nordmarks lag  1. Nordmarks plats i världen  2. Nordmarks territorium  3. Nordmarks språk  4. Nordmarks lagar  5. Furstendömets evenemang  B. Nordmarks Furstepar  1. Nordmarks Furstepar  2. Furstetorneringen   3. Fursteparet har följande skyldigheter  4. Fursteparet har följande rättigheter och privilegier  5. Om Furstepar saknas  C. Nordmarks Ting  1. Ting  D. Nordmarks ämbetsmän   1. Furstendömets ämbetsmän  2. Hur ämbetsmän tillsätts och avsätts  3. Ämbetsmännens plikter  4. Beskrivning av Furstendömets ämbeten  E. Nordmarks utmärkelser   1. Allmänt om utmärkelser  2. Nordmarks utmärkelser        A. Nordmarks lag  1. Nordmarks plats i världen.  a Furstendömet Nordmark är en del av The Society for Creative Anachronism, Inc., här kallad  SCA. SCA är en ideell organisation inriktad på studier av medeltiden och renässansen. SCA:s Articles  of Incorporation återfinns i The SCA, Inc. Organizational Handbook.  b. Inom SCA används adliga och kungliga titlar. Vi gör inte anspråk på dessa titlar utanför SCA, inte  heller på några landområden. SCA är politiskt och religiöst obundet.  2. Nordmarks territorium  a. Furstendömet Nordmark omfattar samma landområde som det nutida kungadömet Sverige.  3. Nordmarks språk  a. Furstendömet Nordmarks lagar skall finnas på svenska och engelska. Den svenska och den  engelska versionen av lagen skall skrivas på ett sådant sätt att de inte kan tolkas olika.  Ändringar i lagen skall göras samtidigt i båda versionerna, så att ingen konflikt föreligger  mellan dem.  b. Om ett dokument gäller något som berör utländska SCA­grupper eller organ eller om det  kommer att skickas till SCA­grupper utanför Sverige skall det översättas till engelska.  c.Vid hov och möten i Nordmark kan givetvis valfritt språk talas, enligt de närvarandes önskan.  Om något annat än svenska talas, skall kungörelser också göras på svenska.  4. Nordmarks lagar  a. Lagarna har företräde i följande ordning: Svea Rikes Lag, övriga svenska lagar och förordningar,  The By­Laws and Corpora of the SCA, Governing and Policy Decisions of the Board of Directors  of the SCA, Kungadömet Drachenwalds Lag, beslut av Drachenwalds Kronor (gällande under  deras regeringstid), Furstendömet Nordmarks Lag, och beslut av Nordmarks furstepar  (gällande under deras regeringstid).  b. Nordmarks lagar stiftas av fursteparet, med kungaparets samtycke. Lag och lagändringar skall  framläggas för Tinget.   c. Tinget kan med majoritetsröst inlägga veto mot föreslagna lagar. Om två på varandra följande  furstepar framlägger samma oförändrade lagförslag, och Tinget båda gånger inlägger veto,  skall lagförslaget skickas till kungaparet, tillsammans med argumenten för och emot. I dessa  fall avgör kungaparet om ändringen skall genomföras.   d. Om ändringar är nödvändiga på grund av ändringar i Corpora eller Drachenwalds lag kan dessa  ändringar genomföras av furstepar och drots utan att Ting kallas. Tinget kan inte inlägga veto  mot sådana ändringar.  e. Lagen träder i kraft efter det att den publicerats i kungariket Drachenwalds nyhetsblad och i  furstendömet Nordmarks nyhetsblad samt lästs upp vid ett furstendömeshov.  f. Furstendömets drots är ansvarig för att aktuell version av lagen finns tillgänglig på Nordmarks  hemsida. Revideringsdatum ska tydligt framgå i varje version av lagen.  5. Furstendömets evenemang  a. Furstendömets evenemang är Tinget, Furstetornering med Investitur och Nordmarks  Universitet.  b. Furstendömets evenemang kan hållas i samband med andra traditionella  Nordmarksevenemang. Om datum för kungadömets evenemang är kända, skall den som är  ansvarig för ett furstendömesevenemang se till att de inte infaller samma dag som  kungadömesevenemangen.    B. Nordmarks Furstepar  1. Nordmarks Furstepar  a. Nordmark regeras av ett furstepar. De regerar som jämlikar och ingen kan agera utan den  andres samtycke, utom då lagen anger annat. I denna lag kallas de tillsammans "fursteparet."  b. Nordmarks Furstepar regerar i nio månader.  2. Furstetorneringen  a. Fursteparet skall, i samråd med drotsen, utlysa furstetornering med Investitur. Den skall  annonseras, med tid och plats, i kungarikets och furstendömets nyhetsblad så att kungörelsen  når folket minst en månad före evenemanget. Furstetornering med Investitur bör äga rum i  februari, maj, augusti eller november. Vinnande par investeras på samma evenemang som den  furstetornering de vunnit.  b. Varje deltagande par består av en kämpe och en medkandidat, så kallad consort. Inom paret  finns möjlighet att vara kämpe respektive consort åt varandra. Ingen får slåss för mer än en  consort.  c. Deltagande par i furstetorneringen måste ansöka om rätt att deltaga med ett brev ställt till  fursteparet och furstendömets drots senast tre veckor innan dagen för furstetorneringen.  d. Alla som vill deltaga i furstetorneringen måste vara närvarande på torneringsdagen. Om någon  ej är närvarande så kan de heller ej kämpas för.  e. För att ha rätt att deltaga i Furstetornering så måste man vara minst 18 år gammal på  torneringsdagen, vara medlem i SKA Nordmark samt ha tillgång till Drachenwalds nyhetsblad  och Furstendömets nyhetsblad. Varje deltagande par skall vid torneringen lämna in ett konst­  eller vetenskapsarbete. Varje deltagare skall skriva under en försäkran som anger att de  uppfyller medlemskraven såsom de är angivna i SCA Inc. Governing and Policy Documents och i  enlighet med Drachenwald och Nordmarks lagar.  f. Drachenwalds kungapar, Drachenwalds kronprinspar, Nordmarks furstepar eller regerande  baronpar i Nordmarks baronier får inte delta som kämpe eller medkandidat, tillsammans eller  var för sig, i Nordmarks furstetornering under sin regeringstid.  3. Fursteparet har följande skyldigheter  a. De skall närvara vid sin egen Investitur och påföljande Furstetornering med Investitur för  efterträdarna. Åtminstone en av dem måste närvara vid eventuellt Ting som hålls under deras  [read more]
Stadgar
den 04 maj 2016 av Verda författarlista E-posta Innehållsobjektet Skriv ut Innehållsobjektet Skapa PDF-fil från Innehållsobjektet
SKA Nordmark stadgar
Stadgar för SKA Nordmark [Org. Nummer 802013­0095] Giltig från och med 160504  1. Namn  Föreningens namn är Sällskapet för Kreativ Anakronism –Nordmark, i dessa stadgar förkortat till SKA  Nordmark. 2. Syfte SKA Nordmark är en svensk partipolitiskt neutral och religiöst obunden ideell riksförening för anslutna  föreningar och enskilt anslutna individer med syftet att verka för främjandet av praktiska studier i medeltidens  seder och bruk med medeltida objekt som förebild, samt att stödja The Society forCreative Anachronism, Inc:s  svenska gren Nordmark, med dess eventuellt underordnade grenar. SKA Nordmark verkar även för spridandet av  SCA i andra länder, samt att ge ut Nordmarks nyhetsblad.      Fakta: I denna text används följande begrepp  SCA: De aktiviteter då vi försöker återskapa  medeltiden och drömmen. The Society for Creative Anachronism, Inc. Den juridiska organisationen i USA som är motsvarighet till  SKA Nordmark.SKA Nordmark: den juridiska föreningen som dessa stadgar omfattar och sköter ekonomi, medlemshantering  och allt annat administrativt.  3. Säte Föreningens säte ligger i Stockholm    4. Medlemskap Som medlem i SKA Nordmark räknas ansluten förening –institutionell medlemsförening, eller person – enskild  medlem, som är direkt ansluten till SKA Nordmark och erlagt medlemsavgift. Medlemskap i SKA Nordmark är  öppet för individer och föreningar som uppfyller de krav som ställs i dessa stadgar.    4.1 Enskilt medlemskap  Enskilt medlemskap i SKA Nordmark kan lösas av individ som:  a) Saknar ansluten förening vid bostadsort alternativt ej är medlem i ansluten förening på bostadsorten.  b) Betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.  c) Stödjer föreningens syften.    4.1.1 Enskild medlems rättigheter och skyldigheter  4.1.1.1 Enskild medlems rättigheter  a) Att närvara med yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt vid föreningens möten.  b) Att lämna motion till ordinarie årsmöte.  c) Att rösta via ombud vid ordinarie och extra årsmöte, samt allmänt möte.  d) Att få full insyn i alla föreningens verksamheter och dokument, dock ej personregister och handlingar om  ev. anställda.  e) Enskild medlem äger rätt till en prenumeration av föreningens nyhetsblad.  f) Enskild medlem ska internationellt erkännas som likvärdig medlem av The Society for Creative  Anachronism, Inc. och dess affilierade föreningar.  4.1.1.2 Enskild medlems skyldigheter  a) Att följa dessa stadgar och beslut som fattas i enlighet med dessa.  b) Att verka för Nordmarks väl.    4.2 Institutionellt medlemskap  [read more]
Årsmöte 2016
Årsmöte
den 21 feb 2016 av Verda författarlista
Vill du ladda ner årsmötes-handlingarna klicka på diskettikonen ovanför Kallelse till årsmöte i SKA Nordmark - att hållas vid Nordmarks universitet uti Järlåsa, söndagen den 28 februari kl 10.00. Motioner skall vara styrelsen tillhanda styrelsen (drots@nordmark.org) senast två veckor innan. Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 2016 §1. Mötets öppnande §2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare §3. Fråga om mötets behöriga utlysande §4. Fastställande av föredragningslista §5. [read more]


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org