Nordmark.orgFebruari 2019

Inga händelser denna månad.

MTOTFLS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Kommande

15 marsvid1700
Jungfru Maria Bebådelsedagsgille 2019

15 marsvid1800
St.Egon


Välj språk

tra_gille

Skrordning fr Nordmarks trhantverkargille
den lördag 07 februari 2004
av kotte författarlista
i Officiella Nordmark

Skråordning för Nordmarks trähantverkargille

Bakgrund

Ett gille var under medeltiden en förening för män och/eller
kvinnor för social samvaro och sam-verkan för gemensamma syften.
Det fanns olika gillen såsom hantverksgillen, köpmannagillen,
gil-len kopplade till kyrkan etc. Gilleskulturen har en klart nordeuropeisk
utbredning och dess upp-komst står att finna i det förkristna
norden. Tanken var att man inom dessa gillen skulle få en god social
uppbackning inom samhället. Gillet ställde alltid upp för
en medlem juridiskt, ekonomiskt och socialt. Gillets medlemmar var jämställda.
En högadlig person var jämlik en enkel borgare eller bonde.
I de flesta gillen var dessutom såväl män som kvinnor
välkomna som medlemmar. Gillen utvecklades ibland till skrån
som hade en mer reell byråkratisk karaktär samt var mer hierarkisk.
Skrån var framförallt under slutet av medeltiden dessutom beslutande
i frågor som rörde yrkesut-övande inom städerna,
ekonomi och prissättning. Gillena var i princip uteslutande av en
social ka-raktär.


Nordmarks trähantverkargille

Nordmarks trähantverkargille har vuxit fram ur behovet av kontakter
mellan personer som utövar olika former av trähantverk. Många
sysslar med hantverk i olika stadier. En del arbetar med trä-hantverk
på professionell basis, andra mer som hobby medan ytterligare en
hel del är intresserade men fortfarande inte har kommit så
långt i sitt utövande. Tanken med gillet är att alla dessa
skall få ett gemensamt forum där man kan utbyta ider,
kunskap och skapa nya kontakter samt inte minst ha en trevlig social samvaro.
Inom gillet skall man även verka för att föra ut sina kunskaper
till den bredare allmänheten såväl inom som utom Nordmarks
gränser.

Alla skall kunna bli medlemmar oavsett kön eller ålder förutsatt
ett kriterium; att de är intresserade av, eller utövar ett hantverk
där trä bearbetas till konstnärliga och/eller praktiska
ting.


Stadgar

1. Syfte
- Sprida kunskap om trähantverk och dess traditioner och tekniker
- Samla intresserade
- Ha ett trevligt umgänge
- Hjälpa medlemmar
- Sträva efter att förbättra medlemmarnas hantverksskicklighet


2. Mål
- Lyfta fram hantverket bland allmänheten utanför gillet
- Välkomna de som hyser ett intresse av trähantverkens olika
tekniker


3. Gillets struktur

1. lderman/Rådsfru

ldermännen/lderdamerna (1-2 st) är gillets ordförande
och officiella talesman. Han/hon väljs på årsbasis av
gillets alla medlemmar. Han/hon skall utses ur gillets magistrar. Valet
tillgår på gillets årsmöte, gillesstämman.

ldermannen/damen håller i alla officiella möten, avrapporterar
gillets verksamhet till Nordmarks furstepar samt utlyser officiella gillesverksamheter
på olika event. Om en ålderman/dam är närva-rande
vid en officiell Gillesstuga (se nedan) skall han/hon utbringa fyra inledande
skålar.


2. Magister

En magister är en person som avlagt ett magisterprov i form av ett
hantverksalster. Detta prov skall uppvisa hög hantverksskicklighet,
god kännedom om material samt ha en mycket god bakgrunds-dokumentation.
Provet bedöms av gillets övriga magistrar och åldermän/ålderdamer
i en sluten om-röstning. Magisterprovet bör avläggas till
gillets årsmöte, gillesstämman. En person som önskar
avlägga ett magisterprov skall framföra sitt önskemål
om detta till åldermännen en god tid i förväg.

En magister skall vara en god hantverkare och uppvisa skicklighet och
mycket god teoretisk kun-skap i sitt hantverk. Han/hon skall vara ett
föredöme och förbinder sig att lära ut sitt hantverk
till alla gillesmedlemmar som är intresserade, samt skall verka för
att sprida kunskap till allmänheten. En magister skall dessutom alltid
se till att gillets medlemmar trivs och att nytillkomna gillesmed-lemmar
blir en del av gemenskapen.


3. Gillesbröder och gillessystrar

Dessa är personer som utövar hantverk men som kanske inte har
nått så långt i sitt lärande än, eller personer
som är skickliga inom sitt hantverk men som inte är beredda
på att axla det ansvar som en magisterutnämning innebär.
För att upptagas som gillesbroder/gillessyster skall ett arbetsprov
fram-visas för närvarande magistrar och åldermän/ålderdamer
vid en gillessammankomst. Arbetsprovet skall dock inte vara en uppvisning
i arbetsskicklighet utan är bara ett bevis på att man utövar
hant-verket i någon form.


4. Noviser

Noviserna är personer som har blivit intresserade av trähantverk
och som vill lära sig mer om detta. Här krävs ingen bakgrundskunskap.


4. Ranger

I enlighet med traditionen är gillets medlemmar underställda
endast gillets rangordning under dess sammankomster, oavsett socialt stånd
i det övriga samhället.

Inom gillet skall rangordningen inte synas som en strikt hierarki utanpräglas
av öppenhet och öd-mjukhet, oavsett rang.


5. Gillesstämma

Gillesstämma eller årsmöte sker en gång om året
på en större SCA-sammankomst/event i Nord-mark. Minst en ålderman/ålderdam
skall närvara samt så många magistrar och gillesmedlemmar
som möjligt. Under gillesstämman skall verksamheten sammanställas
för att vid senare tillfälle av-rapporteras till Nordmarks furstepar.
Under gillesstämman skall även verksamhetsplaner för det
kommande året dras upp. Gillesstämman skall även vara
ett öppet forum för gillets medlemmar att ta upp frågor
och funderingar rörande gillets verksamhet. Gillesstämman bör
avslutas i en gillesstu-ga.


6. Gillesstuga

Gillesstuga är detsamma som fest, och är ett viktigt element
i gillet. Gillesstugor skall hållas så ofta som det är
möjligt, mer eller mindre organiserat. Vid organiserade gillesstugor
skall minst två medlemmar utses som ansvariga ordningsmän.
Dessa skall även ha ekonomiskt ansvar och redovi-sar detta sedan
inför åldermännen/ålderdamerna. En organiserad gillesstämma
inleds med att ålder-mannen/ålderdamen utbringar fyra skålar.


7. vriga möten

Sker spontant. Medlemmarna samlas och umgås, diskuterar och lär
ut hantverket. Eventuella kurser kan med fördel hållas under
dylika möten. Kursen kan utlysas men det är inte ett krav.


8. Medlemsavgift & ekonomi

Gillet skall vara kostnadsfritt. Gillesstugor skall arrangeras till självkostnadspris.
Eventuella in-komster till gillet hamnar i gillets gemensamma kassa vilken
handhas av åldermännen/ålderdamerna och redovisas vid
gillesstämman. Vid en eventuell upplösning av gillet tillfaller
gillets gemensam-ma medel SKA Nordmark. Upplösande av gillet sker
antingen om gillets medlemmar har beslutat om detta eller om Nordmarks
furstepar och/eller Drachenwalds kungapar utfärdar ett dekret om
gillets upplösande.


9. Gillesmärke

Gillet bör ha någon form av symbol som gillet och dess medlemmar
kan kännas igen på. Denna bör vara av heraldisk karaktär
och bör hänvisa till det hantverk som gillet företräder.
Hur denna symbol skall bäras och dess utförande är upp
till gillet och dess medlemmar att besluta om i samråd med Nordmarks
heraldiker. 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org