Nordmark.orgFebruari 2019

Inga händelser denna månad.

MTOTFLS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Kommande

15 marsvid1700
Jungfru Maria Bebådelsedagsgille 2019

15 marsvid1800
St.Egon


Välj språk

lagen2

Nordmarks lag - C. Nordmarks Ting (The Nordmark Ting)
den onsdag 21 januari 2004
av kotte författarlista
i Officiella Nordmark

B. Nordmarks Furstepar

B. The Coronet of Nordmark

1. Nordmarks Furstepar1. The Coronet of Nordmark
a. Nordmark regeras av en Furste och en Furstinna. De regerar som
jämlikar och ingen kan agera utan den andres samtycke, utom då lagen
anger annat. I denna lag kallas de tillsammans "fursteparet."
a. Nordmark is ruled by a Prince and a Princess. They have equal power,
and neither can act without the consent of the other, except as
specifically stated in the law. In this law they are jointly referred
to as "the Coronet."
b. Nordmarks Furstepar regerar i nio månader.b. The Coronet of Nordmark rules for nine months.
2. Furstetorneringen2. The Coronet lists
a. Fursteparet skall, i samråd med drotsen, utlysa furstetornering med
Investitur. Den skall annonseras, med tid och plats, i kungarikets och
furstendömets nyhetsblad så att kungörelsen når folket minst en månad
före evenemanget. Furstetornering med Investitur äger rum i den nionde månaden av fursteparets regeringsperiod. Vinnande par investeras på samma evenemang som
den furstetornering de vunnit.
a. The Coronet , in cooperation with the seneschal, shall proclaim a
Coronet Tourney with Investiture. It shall be advertised, with time and
place, in the newsletter of the Kingdom and the newsletter of the
Principality so that the announcement reaches the people at least one
month before the event. The Coronet Tourney with Investiture takes place in the ninth month of the Coronets period of office. The winning couple shall be invested at the
same event as the Coronet Tourney that they have won.
b. Varje kämpe måste ha en medkandidat av motsatt kön. Ingen får ej heller slåss för mer än en medkandidat.b. Each fighter must have a prospective consort of a different gender
than their own. No prospective consort may be fought for by more than
one fighter; nor may any fighter fight for more than one prospective
consort.
c. Deltagare i furstetorneringen måste ansöka om rätt att deltaga med
ett brev ställt till fursteparet och furstendömets drots senast tre
veckor innan dagen för furstetorneringen.
c. Participants must request the right to participate in a letter
submitted to the Coronet and the Principality Seneschal at least three
weeks prior to the date scheduled for Coronet Tourney.
d. Alla som vill deltaga i furstetorneringen måste vara närvarande på
torneringsdagen. Om någon ej är närvarande så kan de heller ej kämpas
för.
d. All who seek to win the coronet shall be present at the Coronet
Tourney. If anyone is absent, he or she may not be fought for.
e. För att ha rätt att deltaga i Furstetornering så måste
man vara minst 18 år gammal, vara medlem i SCA Inc., ha tillgång till
Dragon's Tale, furstendömets nyhetsblad i sin bostad och varit skriven
i Nordmark de senaste 12 månaderna. Varje deltagande par skall vid torneringen
lämna in ett konst- eller vetenskapsarbete. Varje deltagare skall skriva
under en försäkran som anger att de uppfyller medlemskraven såsom de är
angivna i SCA Inc. Governing and Policy Documents och i enlighet med Drachenwald
och Nordmarks lagar.
e. To be eligible for participation in Coronet tourney, gentles shall be
at least 18 years of age, members of the SCA, have access to the
newsletter of the Kingdom Drachenwaldand the newsletter of the
Principality at their house, and shall have been a resident of Nordmark
for the last 12 months. Each participating couple shall at the tourney
hand in an arts or science project. Each participant shall sign a
statement saying that they meet the requirements for membership as
stated in SCA Inc. Governing and Policy Documents. and the rquirements
of the law of Drachenwald and Nordmark.
f. Drachenwalds Kung och Drottning, Drachenwalds Kronprins och
Kronprinsessa eller Nordmarks Furste och Furstinna får inte delta som
kämpe eller medkandidat, tillsammans eller var för sig, i Nordmarks
furstetornering under sin regeringstid.
f. The King and Queen of Drachenwald, the Crown Prince and Princess of
Drachenwald or the Prince and the Princess of Nordmark may not fight or
be fought for , together or separately, in the Nordmark coronet list
during their reign.
3. Fursteparet har följande skyldigheter:3. The Coronet has the following duties:
a. De skall närvara vid sin egen Investitur och påföljande
Furstetornering med Investitur för efterträdarna. åtminstone en av dem
måste närvara vid eventuellt Ting som hålls under deras regeringstid.
a. They must be present at their Investiture,and at the next Coronet
list and Investiture of their successors. At least one of them shall
attend any Ting held during their reign.
b. De skall kunna, lyda och upprätthålla Governing documents of the SCA
Inc., Drachenwalds lagar och Furstendömets Nordmarks lagar.
b. They must know, uphold, and abide by the Governing documents of the
SCA Inc, the Laws of Drachenwald and the Laws of the Principality of
Nordmark.
c. De skall på papper arkivera samtlig officiell korrespondens, alla
utnämningar, utmärkelser och andra officiella dokument och överlämna
dessa till sina efterträdare vid regeringstidens slut. De skall skicka
en lista på de utmärkelser som de givit efter varje evenemang till
Härold och Krönikör.
c. They must maintain files on paper of all official correspondence, all
appointments, awards and other official documents, and upon the
termination of their reign pass these files on to their successors. They
shall send a list on all awards given by them after each event to the
Herald and Chronicler.
d. De skall under sin regeringstid överlåta eventuella ämbeten, på
furstendömes- eller kungarrikesnivå, till andra.
d. They must relinquish any Principality or Kingdom office held, for the
duration of the reign.
e. De skall förvalta Furstendömets regalia och vid sitt frånträde
överlämna dessa till sina efterträdare. De skall bifoga en uppdaterad
inventarielista till Historikern över all den regalia, inklusive gåvor
och beställda arbeten, de erhållit under sin regeringstid.
e. They shall maintain and keep the regalia of the Principality, and
upon the termination of their reign pass these on to their
successors.They shall include an update to the invenmory of the
Historian for all new regalia accepted during their reign including
gifts and commisions.
f. De skall genom dokument och kungörelse vid sitt första hov erkänna
sina företrädare som Vicomte och Vicomtessa, när dessa har uppfyllt
kraven på sådan rang och titel i enlighet med Corpora.
f. They shall recognise their predecessors as Viscount and Viscountess,
through documents and proclamation at their first court, when the
predecessors have fulfilled the requirements for such title and rank per
Corpora.
g. De skall under sin regeringstid bo i Nordmark, upprätthålla sitt SCA
medlemskap och ha tillgång till furstendömets och kungarikets
nyhetsblad i sitt hem (om furste och furstinna bor under samma tak är
endast en prenumeration på varje tidning nödvändig).
g. They must live in Nordmark, maintain their SCA memberships and have
access to the newsletter of the Principality and The Kingdom newsletter
at their house throughout their reign (if the Prince and Princess
cohabitate, only one subscription to each newsletter is required).
h. De skall vara föredömen av ridderlighet, hövlighet och andra dygder
som förväntas av ädlingar, och skall stödja och uppmuntra dessa hos alla
sina undersåtar.
h. They shall be examples of chivalry, courtesy and other virtues which
are expected of nobles, and shall support and encourage such virtues in
all their subjects.
i. De skall ge lämpligt erkännande till de som de finner värdiga av
sådan ära på grund av deras gärningar och tjänst inom furstendömet.
i. They shall give appropriate recognition to those whom they deem
worthy of such honour for their achievements and service within the
Principality.
4. Fursteparet har följande rättigheter och privilegier:4.The Coronet has the following rights and privileges:
a. Rätten att såsom Kungaparets representanter dela ut sköldebrev.a. The right to give Awards of Arms, as the representatives of the Crown
b. Rätten att dela ut sådana övriga Kungarikesutmärkelser som har
delegerats till Fursteparet av Kungaparet.
b. The right to give such other Kingdom awards as have been specifically
delegated to the Coronet by the Crown.
c. Rätten att dela ut Nordmarks furstendömesutmärkelser.c. The right to give out Nordmark's Principality awards.
d. Rätten att neka vem som helst att deltaga i furstetornering. Om de
gör detta skall ett brev skickas, om möjligt i god tid innan
torneringen, till den nekade personen. Skälen för nekandet skall anges i
brevet.
d. The right to bar anyone from participation in Coronet Tourney.When
they do so a letter of refusal shall be sent , if possible in good time
before the tourney, to the barred person. The reasons for barring shall
be stated in the letter.
e. Rätten till furstefrid, vilket defineras som ett fredat område tio
fot runt dem, var de än befinner sig.
e The right of sanctum, which is defined as an area within a radius of
ten feet from the Coronet.
f Rätten att utse ett hov bestående av de vakter, rådgivare och hovfolk
de anse sig behöva.
f. The right to appoint a court consisting of such guards, advisors and
assistants as they need.
g. Rätten att ta emot eller avvisa personliga gåvor eller gåvor till
fursteparet. Gåvor till fursteparet blir regalia och är Furstendömets
egendom.
g The right to accept or refuse personal gifts or gifts to the Coronet.
Gifts to the Coronet become regalia and are the property of the
Principality.
h. Rätten att föreslå nya lagar till Tinget.h. The sole right to propose new laws to the Ting.
5. Om Furstepar saknas5. If the Principality has no Coronet
a. Om fursten eller furstinnan dör, abdikerar, eller Kungaparet beslutar
att han eller hon inte kan uppfylla sina förpliktelser och skyldigheter,
i enlighet med Corpora, Kungarikets lag eller Furstendömets lag, så
skall den kvarvarande ensam regera som Furstepar till regeringstidens
slut. Den person som ej kan fullgöra dessa förpliktelser och
skyldigheter förverkar rätten till Vicomte/ssas rang och titel.
a. If either the Prince or the Princess abdicates or dies, or the Crown
rules that he or she is unable to fulfill the duties and obligations of
the Coronet, according to Corpora, Kingdom Law or Principality Law, then
the remaining party shall reign as Coronet until the end of the
designated reign. The person unable to fulfill these duties and
obligations forfeits the right to Viscountal rank and title.
b. Om varken fursten eller furstinnan kan uppfylla sina förpliktelser
och skyldigheter så blir drotsen riksföreståndare. Som riksföreståndare
har drotsen lika rättigheter och skyldigheter som ett furstepar,
undantaget rätten att utdela utmärkelser samt att stifta lag. Drotsen
skall så snart som möjligt hålla furstetornering och Investitur för att
säkerställa att furstendömet får ett nytt furstepar.
b. If both the Prince and Princess are unable to fulfill these duties
and obligations, the Seneschal shall become regent. As regent, the
Seneschal holds all the rights and duties of the Coronet except the
right to give awards and make law. The Seneschal shall as soon as
possible hold a Coronet Tourney and an Investiture, and thus ensure that
the Principality gets a new Coronet.


Nordmarks lag - innehåll


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org