Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

lagen4

Nordmarks lag
den onsdag 21 januari 2004
av kotte författarlista
i Officiella Nordmark

D. Nordmarks ämbetsmän

D. The officers of Nordmark

1. Furstendömets ämbetsmän.1. The officers of the Principality
a. Furstendömet skall ha följande ämbetsmän: drots, härold, marsk,
skattmästare, konstminister, vetenskapsminister, krönikör, kastellan,
och fältskär. Dessa poster måste alltid vara tillsatta.
a. The Principality shall always have the following officers:
Seneschal, Herald, Knight Marshal, Exchequer, Minister of Arts and
Minister of Sciences, Chronicler, Chatelaine, and Chirurgeon . These
posts must always be filled.
b. Förutom dessa kan furstendömet ha andra ämbetsmän, vilka tillsätts
vid behov. Dessa kan vara: historiker, tornejklerk, fogde,
bågskyttekapten, universitetskansler, präntare, fäktmarsk eller annan
ämbetsman som furstendömet behöver.
b. Apart from these, the Principality can have other officer, who are
appointed when the need arises. These can be: Historian, Minister of the
Lists, Constable, Captain of the Archers, University Chancellor, Signet
Clerk, Marshal of Fence, or other officer which the Principality needs.
2. Hur ämbetsmän tillsätts och avsätts.2. How officers are appointed and removed
a. När ett ämbete skall tillsättas skall furstendömesdrotsen eller den
avgående annonsera efter en ämbetsman i furstendömets nyhetsblad, med
minst en månads ansökningstid. Alla som önskar tjänstgöra inom detta

ämbete skall skicka sina svar till den som annonserar. Sedan skall
annonsören, drotsen och fursteparet föreslå den mest lämpade kandidaten.
a.When an officer' is to be appointed, the Seneschal or the predecessor
shall advertise for a new officer in the newsletter of the Principality
and allow one month for applications. All who wish to serve in that
office shall reply to the advertiser. Then the advertiser, with the
Seneschal and the Coronet, shall propose the best candidate.
b. Furstendömets ämbetsmän tillsätts av överordnad kungadömesämbetsmanmed kungaparets samtyckeeller fursteparets när sådan makt
delegerats till dessa kungaparet.
b. Principality officers are appointed by the superior Kingdom officer
subject to the approval of the Crown, or of the Coronet when such power
has been delegated to them by the Crown.
c. Ingen skall inneha mer än ett furstendömesämbeten åt gången, eller
samtidigt inneha furstendömesämbete och kungadömesämbete.
c. No one shall hold more than one Principality office at the same time,
nor shall any Principality officer serve as Kingdom officer at the same
time.
d. ämbetsmäns mandatperiod är två år. Efter denna period kan de avgå
eller anhålla om förlängning av sitt mandat med ytterligare två år.
Denna anhållan skall godkännas av fursteparet och drotsen. Ingen skall
inneha ett ämbete mer än fyra år i rad.
d. Officers hold their office for two years, after which time they may
step down or may request to extend their tenure for another two years.
This request is subject to approval by the Coronet and the Seneschal.
No one shall hold an office for more than four years in a row
e. Om en furstendömesämbetsman lämnar sitt ämbete före mandatperiodens
utgång, och det saknas en efterträdare, skall ämbetsmannens vice sköta
ämbetet mandatperioden ut.
e. If a Principality officer leaves office before the end of the term,
and there is no successor, the officer's deputy shall serve out the
remainder of the term.
f. Furstendömets ämbetsmän avsätts från sina ämbeten i enlighet med de
procedurer som anges "Governing documents of SCA Inc" samt "Laws of the
Kingdom of Drachenwald".
f. Principality officers are removed from office according to the
procedures given in the Governing documents of SCA Inc and the Laws of
the Kingdom of Drachenwald.
3. ämbetsmännens plikter.3. The duties of all officers
a. ämbetsmän måste vara minst arton år gamla.a. An officer must be at least eighteen years old.
b. ämbetsmän måste vara medlemmar i SCA under sin mandatperiod.b. An officer must maintain membership in the SCA throughout the term of office.
c. En ämbetman måste ha tillgång till furstendömets och kungarikets
nyhetsblad i sitt hem.
c. An officer must have access to the newsletter of the Principality and
The Kingdom at his or her house.
d. En ämbetman måste vara närvarande vid Ting, eller sända en
representant. Representanten måste ha ett skriftligt intyg från
ämbetsmannen vilket intygar att han eller hon är ämbetsmannens
representant. Representanten skall företräda ämbetet vid tinget,
rapportera om dess aktiviteter och åsikter i frågor som diskuteras vid
tinget, och förmedla tingets beslut och åsikter till ämbetsmannen.
d. An officer shall be present at the Ting, or send a proxy. The proxy
must have a letter from the officer, stating that he or she indeed the
chosen representative of the officer. The proxy represents the office at
the Ting, reports on its activities and its views on questions under
discussion, and brings news of the decisions and views of the Ting to
the officer.
e. En ämbetsman skall rapportera till sin överordnade på det sätt som
den överordnade önskar, och skicka kopior av rapporterna till
fursteparet.
e. An officer shall report to his or her superior officer in such manner
as the superior instructs, and send copies of the reports to the
Coronet.
f. En ämbetman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt
ämbetsområde.
f. An officer shall watch over the development and knowledge within the
office's area of work.
g. En ämbetman skall ha ett arkiv. När ämbetmannen lämnar sitt ämbete
skall arkivet överlämnas till ämbetsmannens efterträdare inom en månad
från övertagandet av ämbetet.
g. An officer shall maintain an archive. When the officer steps down
from office, this archive must be handed over to the officer's successor
within one month of stepping down.
h. En furstendömesämbetman skall regelbundet vara i kontakt med sina
underordnade inom Nordmarks undergrupper, och vidarebefordra nyheter och
information till dessa.
h. An principality officer shall be in frequent contact with subordinate
officers in Nordmark's branches, forwarding news and information to
them.
i. En ämbetsman skall lära upp en efterträdare.i. An officer shall train a successor.

k. En ämbetsman skall vara bosatt i Nordmark under mandatperioden.k. An officer must reside in Nordmark throughout the term of office.
l. En ämbetsman får tillsätta så många vice som han eller hon finner
nödvändigt.
l. An officer may appoint as many deputies as he or she finds necessary.
m. En furstendömesämbetsman skall ha en skriven policy, som säger hur
ämbetet skall fungera inom Nordmark, samt göra denna känd för sina
underordnade.
m. An principality officer shall have a written policy on how the office
shall work in Nordmark, and make that policy known to all officers under
his or her supervision.


Nordmarks lag - innehåll


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org