Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

lagen5

Nordmarks lag - D. 5. Beskrivning av Furstendmets mbeten. (Descriptions of Principality offices.)
den onsdag 21 januari 2004
av kotte författarlista
i Officiella Nordmark

D. Nordmarks ämbetsmän

D. The officers of Nordmark

5. Beskrivning av Furstendömets ämbeten.5. Descriptions of Principality offices.
Furtendömesämbetena finns beskrivna i Corpora och i kungadömet
Drachenwalds lag. Varje ämbetsman skall vid sitt tillträde förses med en
kopia av Corpora, av Drachenwalds lag och av Nordmarks lag till
självkostnadspris.
Principality offices are described in Corpora and the Law of the Kingdom
of Drachenwald. A copy of Corpora , of Drachenwald Law and the Nordmark
Law shall be given to each officer , at copying and distribution cost,
at the time of their appointment.
a. Drots
Drotsen är ordförande vid Ting. Drotsen skall inneha kopior av Corpora,
Drachenwalds lag och Nordmarks lag för distribution till ämbetsmän.
Drotsen fungerar som rådgivare till fursteparet och till furstendömets
innevånare i lag- och regeringsfrågor.
Drotsen skall höra alla i Nordmark bosatta kungliga pärer som innehar
Patent of Arms i det fall någon av fursteparet inte innehar ett Patent
of Arms, två månader innan kommande furstetornering. Om dessa är av
åsikten att Fursten/Furstinnan har fullgjort sina åtaganden enligt
Corpora, Drachenwalds lag och Nordmarks lag skall fursteparet föräras
Patent of Arms av efterföljande furstepar.
a. Seneschal
The Seneschal chairs the Ting. The Seneshal shall keep copies of
Corpora, Drachenwald Law and the Nordmark Lawon hand for distribution
among officers.The Seneschal acts as an advisor in legal and
governmental activities of the Coronet, and the citizens of the
Principality.
Should the Coronet not possess a Patent of Arms, the Seneschal shall
poll all Patent-holding royal peers resident in Nordmark two month
before coronation. If, in the opinion of those, the Coronet meets the
standards set out by the Corpora, Drachenwald law and Nordmark law, then
he Coronet shall receive a Patent of Arms from their successors.
b. Härold
Härolden skall hålla en rangrulla, göra den tillgänglig för folket och
uppdatera den.
b. Herald
The Herald shall maintain an order of precedence, make it available to
the populace and keep it updated.
c. Marsk
Marsken har rätt att utfärda tilläggsregler för vapen, rustningar och
säkerhet för kämpalekar, i samarbete med sin överordnade. Marsken är
ansvarig för all kämpalek inklusive tung strid, fäktning och bågskytte
under strid.
c.Knight- Marshal
The Knight Marshal has the right to issue additional regulations on
weapons, armour, and safety in combat, in co-operation with his or her
superior. The Knight Marshal is responsible for all martial activities
including heavy weapons, fencing and combat archery.
d. Konst- och Vetenskaps-minister
Konstministern övervakar och uppmuntrar konstaktiviteter såsom gillen,
utställningar och konst- och hantverkstävlingar.
Vetenskapsministern övervakar och uppmuntrar studier i medeltida
teknologi, filosofi, sociologi och liknande.
Dessa två ämbeten kan innehas av samma person, som i så fall kallas
konst- och vetenskapsminister.
d. Minister of Arts and Science
The Minister of Arts supervises and encourages art activities such as
guilds, exhibitions, arts and crafts competitions.
The Minister of Science supervises and encourages the study of medieval
technology, philosophy, sociology, and similar areas.
These two offices may be held by the same person, who shall then be
called Minister of Arts and Science.
e. Skattmästare
Skattmästaren är ansvarig för Nordmarks kassa.
e. Exchequer
The Exchequer is responsible for Nordmark's treasury.
f. Krönikör
Krönikören är ansvarig för skrivande, tryckande och utsändande av
furstendömets nyhetsblad. Krönikören skall vaka över andra nyhetsblad
inom Nordmarks gränser, och även ansvara för att hövlighetskopior sänds
till dem som skall få dessa.
f. Chronicler
The chronicler is responsible for the writing, duplication, and mailing
of the newsletter of the Principality. The Chronicler shall supervise
other newsletters inside the borders of Nordmark, and ensure that
courtesy copies are sent to those entitled to them.
g. Fältskär
Fältskären måste ha kunskap och träning som motsvarar den grundläggande
första hjälpenträning som Röda Korset ger.
g. Chirurgeon
The Chirurgeon must have knowledge and training that corresponds to the
standard first aid class taught by the Red Cross.
h. Historiker
Historikern samlar material som rör Nordmarks historia, och ansvarar för
listan över regalia.
h. Historian
The Historian collects material concerning Nordmark's history and
maintains a list of regalia.
i. Tornejklerk
Tornejklerken är ansvarig för pappersarbete vid torneringar.
Tornejklerken har rätt till obehindrad utsikt över fältet och samarbetar
särskilt med furstendömets marsk
i. Minister of the Lists
The Minister of the lists is responsible for the paperwork at
tournaments. The Minister of the Lists has the right to unhindered view
of the list, and co-operates especially with the Knight Marshal.
k. Kastellan
Kastellan biträder drotsen, och koordinerar information till
intresserade och till nya medlemmar i hela furstendömet.
k. Chatelaine
The Chatelaine is a deputy of the seneschal, and coordinates information
given to interested people and new members throughout the Principality.
l. Fogde
Fogden biträder atokraten med övervakning av ordning och säkerhet vid
evenemang. Vid torneringar och krig samarbetar fodgen särskilt med
furstendömets marsk.
l. Constable
The Constable supports the autocrat with order and security at events.
At tournaments and wars, the Constable co-operates especially with the
Knight Marshal.
m. Bågskyttekapten
Bågskyttekaptenen biträder furstendömets marsk, övervakar och uppmuntrar
medeltida bågskytte, ser till att säkerhetsreglerna för bågskytte följs,
och har rätt att utfärda tilläggsregler för säkerhet, i samarbete med
sin överordnade.
m. Captain of the Archers
The Captain of the Archers is a deputy of the Knight Marshal, supervises
and encourages medieval target archery, ensures that the safety rules
for archery are obeyed, and has the right to issue additional safety
regulations in co-operation with his or her superior.
p. Universitetskansler
Universitetskanslern biträder Vetenskapsministern, och samordnar och
övervakar Nordmarks universitet.
p. University Chancellor
The University Chancellor is a deputy of the Minister of Science, and
coordinates and supervises the University of Nordmark.


Nordmarks lag - innehåll


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org