Nordmark.org

Kommande

Inga kommande händelser


Välj språk

Stadgar

den onsdag 04 maj 2016
av Verda författarlista E-posta Innehållsobjektet Skriv ut Innehållsobjektet Skapa PDF-fil från Innehållsobjektet
i Officiella Nordmark
bifogad Fil ladda ner bilagor

SKA Nordmark stadgar


Stadgar för SKA Nordmark [Org. Nummer 802013­0095] Giltig från och med 160504 

1. Namn 
Föreningens namn är Sällskapet för Kreativ Anakronism –Nordmark, i dessa stadgar förkortat till SKA  Nordmark.

2. Syfte
SKA Nordmark är en svensk partipolitiskt neutral och religiöst obunden ideell riksförening för anslutna  föreningar och enskilt anslutna individer med syftet att verka för främjandet av praktiska studier i medeltidens  seder och bruk med medeltida objekt som förebild, samt att stödja The Society forCreative Anachronism, Inc:s  svenska gren Nordmark, med dess eventuellt underordnade grenar. SKA Nordmark verkar även för spridandet av  SCA i andra länder, samt att ge ut Nordmarks nyhetsblad.     

Fakta: I denna text används följande begrepp 
SCA: De aktiviteter då vi försöker återskapa  medeltiden och drömmen.
The Society for Creative Anachronism, Inc. Den juridiska organisationen i USA som är motsvarighet till  SKA Nordmark.
SKA Nordmark: den juridiska föreningen som dessa stadgar omfattar och sköter ekonomi, medlemshantering  och allt annat administrativt. 


3. Säte
Föreningens säte ligger i Stockholm   

4. Medlemskap
Som medlem i SKA Nordmark räknas ansluten förening –institutionell medlemsförening, eller person – enskild  medlem, som är direkt ansluten till SKA Nordmark och erlagt medlemsavgift. Medlemskap i SKA Nordmark är  öppet för individer och föreningar som uppfyller de krav som ställs i dessa stadgar.   

4.1 Enskilt medlemskap  Enskilt medlemskap i SKA Nordmark kan lösas av individ som: 
a) Saknar ansluten förening vid bostadsort alternativt ej är medlem i ansluten förening på bostadsorten. 
b) Betalt den av årsmötet fastställda medlemsavgiften. 
c) Stödjer föreningens syften.   
4.1.1 Enskild medlems rättigheter och skyldigheter 
4.1.1.1 Enskild medlems rättigheter 
a) Att närvara med yttranderätt, yrkanderätt och rösträtt vid föreningens möten. 
b) Att lämna motion till ordinarie årsmöte. 
c) Att rösta via ombud vid ordinarie och extra årsmöte, samt allmänt möte. 
d) Att få full insyn i alla föreningens verksamheter och dokument, dock ej personregister och handlingar om  ev. anställda. 
e) Enskild medlem äger rätt till en prenumeration av föreningens nyhetsblad. 
f) Enskild medlem ska internationellt erkännas som likvärdig medlem av The Society for Creative  Anachronism, Inc. och dess affilierade föreningar. 
4.1.1.2 Enskild medlems skyldigheter 
a) Att följa dessa stadgar och beslut som fattas i enlighet med dessa. 
b) Att verka för Nordmarks väl.   

4.2 Institutionellt medlemskap  Anslutning till SKA Nordmark kan efter styrelsens prövning vinnas av förening som: 
a) Har verksamhet som är förenlig med de verksamheter som förekommer inom SCA och The Society for  Creative Anachronism, Inc. 
b) Är en politiskt och religiöst obunden demokratisk ideell förening, med stadgar godkända av SKA  Nordmarks styrelse. 
c) Godkänner dessa stadgar, och avser att följa dessa stadgar och de beslut samt direktiv och / eller stadgenoter  vilka fattas av SKA Nordmarks styrelse eller möten i enlighet med dessa stadgar utlysta. 
d) Har minst fem medlemmar.  
e) Strävar efter att bli en gren av SCA. 
f) Erlägger den medlemsavgift för institutionella medlemsföreningar som fastställts vid årsmöte för SKA  Nordmark.   
4.2.1 Anslutning av förening gjord efter prövning i SKA Nordmarks styrelse skall fastställas av nästföljande  årsmöte.    '
4.2.2 Institutionell medlemsförenings rättigheter och skyldigheter  '
4.2.2.1 Institutionell medlemsförenings rättigheter 
a) Institutionell medlemsförening äger rätt till en prenumeration av föreningens nyhetsblad 
b) Institutionell medlemsförening äger rätt till minst ett exemplar av allt informationsmaterial som produceras  av SKA Nordmark.  4.2.2.2 Institutionell medlemsförenings skyldigheter 
a) Institutionell medlemsförening skall före februari månads utgång skriftligen informera om föregående års  verksamhet samt avlägga ekonomisk rapport för föregående verksamhetsår till SKA Nordmarks styrelse. 
b) Institutionell medlemsförening skall hålla medlemsmatrikel uppdaterad för sina medlemmar.
4.2.3 Medlem i ansluten institutionell medlemsförening 
4.2.3.1 Medlem i ansluten institutionell medlemsförening är automatiskt ansluten till SKA Nordmark och har  samma rättigheter och skyldigheter som enskild medlem.
4.2.3.2 Medlem i ansluten institutionell medlemsförening kan begära att ej bli registrerad som medlem i SKA  Nordmark, och skall därvid ej upptagas i SKA Nordmarks medlemsmatrikel. 
4.2.3.3 Medlem i institutionell medlemsförening som har blivit utesluten ur SKA Nordmark men ännu är  medlem i den institutionella medlemsföreningen ska inte bli registrerad som medlem i SKA Nordmark,  och skall därvid ej upptagas i SKA Nordmarks medlemsmatrikel.
 
4.3 Medlemsavgift 
4.3.1 Medlemsavgift gäller per kalenderår.
4.3.2 Medlemsavgift för nästföljande år fastställs vid ordinarie årsmöte, dvs 9­12 månader före det träder i  kraft. 
4.3.3 Medlemsavgift betalas av enskild medlem direkt till SKA Nordmark. 
4.3.4 Medlemsavgift för institutionell medlemsförening grundas på antal medlemmar i ansluten förening 
den  31 december föregående år, och av den summa som SKA Nordmarks årsmöte bestämt skall ligga till  grund för medlemsavgift. 
4.3.5 Medlemsavgift för institutionell medlemsförening skall betalas innan 1:a april det år medlemskapet  avser. 
4.3.6 Barn under 13 år är befriade från avgift.   

5. Uteslutning 
5.1 Medlem kan uteslutas om denne medvetet och uppenbart har brutit mot dessa stadgar eller annan av SKA  Nordmark utfärdad förordning. 

5.2 Medlem kan uteslutas om denne skadat SKA Nordmark eller dess medlemmar genom att bryta mot svensk  lag – eller likställd förordning.
 
5.3 Medlem kan uteslutas om denne agerat på ett sådant sätt att SKA Nordmark eller medlem lidit skada. 

5.4 Frågan om uteslutning skall behandlas vid ett styrelsemöte.
5.4.1  Medlem som hotas av uteslutning skall informeras om de omständigheter som föranlett att  medlemskapet ifrågasätts senast 14 dagar före mötet där beslutet ska tas. 
5.4.2 Medlem som hotas av uteslutning äger rätt att yttra sig personligen, eller via utsedd representant. 

5.5 Utesluten medlem har rätt att överklaga beslut till årsmötet. 
5.5.1 För beslut om upphävande av uteslutning krävs ¾  majoritet.
 
5.6 Beslut om tidsbegränsad uteslutning fattas på samma sätt som beslut om uteslutning.  

5.7 Beslut om uteslutning ur SKA Nordmark innebär även uteslutning ur SCA i den kända världen, enligt  affilieringsavtalet mellan SKA Nordmark och The Society for Creative Anachronism, Inc.   

6. Möten 
6.1 Varje år skall ett årsmöte samt eventuellt ett eller flera allmänna möten hållas. Såväl årsmöte som allmänt  möte skall utlysas av styrelsen minst en månad i förväg genom kallelse i föreningens nyhetsblad.

6.2 Årsmötet ska hållas vid något tillfälle under tremånadersperioden 1/1 – 31/3. 

6.3 Om ¼ av medlemmarna skriftligen så begär skall styrelsen kalla till allmänt möte inom två månader. 

6.4 Röstberättigade är samtliga enskilda medlemmar i SKA Nordmark och samtliga medlemmar av  institutionella medlemsföreningar anslutna till SKA Nordmark. 

6.5 Alla beslut fattas med öppen omröstning, såvida ej sluten omröstning begärs. 

6.6 Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger årsmötesordförande utslagsröst, dock ej vid  personval, då lottning tillgripes. 

6.7 Röstning med fullmakt är tillåten vid alla föreningens möten. Fullmakt skall vara skriftlig, undertecknad och  bevittnad för att vara giltig. 

6.8 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Dagordning, verksamhetsberättelse  och revisionsberättelse samt från valberedningen erhållna dokument tillställs medlemmarna senast en vecka  före årsmötet eller annat möte. 

6.9 Beslut i annat ärende än sådant, som tagits upp på föredragningslistan, fattas endast av årsmöte om det  bifalles med minst ¾ av det vid årsmötet företrädda röster.   

7. Styrelse 
7.1 Valbar till styrelseuppdrag är enskild medlem eller medlem av institutionell medlemsförening i SKA  Nordmark.  

7.2 Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter : ordförande, kassör och sekreterare. Dessutom kan övriga  ledamöter ingå, högst fyra.  

7.3 Styrelsen kan innehålla en till fyra suppleanter. 

7.4 Ordförande och styrelse väljs vid årsmöte för ett år i taget. 

7.5 Styrelsen kan adjungera valfri person under vilken tidsrymd som helst under verksamhetsåret. 

7.6 Styrelsen skall sammanträda när minst en av ledamöterna så begär. Det åligger ordföranden att kalla  styrelsen till sammanträde inom två veckor. 

7.7 Om alla i styrelsen är närvarande behöver kallelse inte ha utgått för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
 
7.8 Styrelsen är beslutsmässig om minst 50% av styrelsen deltager i beslutet. 

7.9 Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

7.10 Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse. 

7.11 Styrelsen åligger särskilt : 
a) Att leda samarbetet mellan anslutna föreningar och stödja deras verksamhet. 
b) Att bereda de ärenden som skall behandlas av årsmöte samt verkställa dettas beslut. 
c)Att pröva, bereda ansökningar och besluta om institutionell medlemsförenings anslutning till SKA Nordmark. Detta beslut ska sedan fastställas vid 
nästkommande årsmöte. 
d) Att förvalta SKA Nordmarks tillgångar. 
e) Att organisera att årsmötet hålls vid något tillfälle under tremånadersperioden 
1/1 – 31/3. 

7.12 Ordinarie mandatperiod för ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen skall vara från årsmöte till årsmöte. 

7.13 Styrelseledamöternas uppgifter 
7.13.1 Ordföranden skall 
a) Leda styrelsens arbete. 
b) Om möjligt leda föreningens sammanträden. 
c) Föra föreningens talan då annat ej stadgas. 
d) Jämte valda justeringsmän verkställa protokollgranskning. 
e) Handha föreningens stadgar och tillse att dessa är aktuella. 
f) Inneha kopior på mötesprotokoll och om så begärs göra dessa tillgängliga för medlem. 
g) Äga befogenhet att ensam teckna föreningens firma.   
7.13.1.1 Tolkningsföreträde 
7.13.1.1.1 Ordföranden har tolkningsföreträde av dessa stadgar och till dem hörande stadgenoter samt  förordningar till dess medlemmarna tagit ställning vid allmänt möte, extra årsmöte eller ordinarie  årsmöte. 
7.13.2 Sekreterare skall 
a) Om möjligt föra protokoll vid föreningens sammanträden. 
b) Renskriva protokoll senast två veckor efter sammanträde och därefter verka för justerande så fort som  möjligt. 
c) Inneha kopior på mötesprotokoll och om så begärs göra dessa tillgängliga för medlem.   
7.13.3 Kassör skall  a) Förvalta föreningens ekonomi och föra bok över inkomster och utgifter. 
b) Framlägga resultat­ och balansräkning vid föreningens årsmöte.  c) Kräva institutionell medlemsförening på medlemsavgift. 
d) Upprätthålla medlemsförteckning, vilken skall arkiveras vid verksamhetsårets slut. 
e) Äga befogenhet att ensam teckna föreningens firma. 
7.13.4 Ledamot skall 
a) Delta i styrelsens arbete. 
b) Informera ordförande och suppleant vid planerad frånvaro från möte.   
7.13.5 Suppleant skall 
a) Hålla sig informerad om och delta i styrelsens arbete. 
b) Vid bortfall av ordinarie styrelseledamot ingå i styrelsen. Om det finns fler än en suppleant skall sittande  styrelse välja vilken suppleant som skall fylla den lediga styrelseposten.   

7.14 Valberedning 
7.14.1 Sammansättning 
7.14.1.1 Valberedningen skall bestå av två eller tre medlemmar utan övriga förtroendeuppdrag inom SKA –  Nordmark. En av dessa skall väljas till sammankallande. 
7.14.2 Åligganden 
7.14.2.1 Det åligger valberedningen att nominera kandidater till de val och eventuella fyllnadsval som  genomförs vid årsmöte eller extra årsmöte och att redovisa dessa nomineringar vid SKA Nordmarks  årsmöte, respektive extra årsmöte. Valberedningen skall vara lyhörd för förslag till kandidater från  föreningens medlemmar. Sådana förslag kan efterlysas i föreningens nyhetsblad eller via föreningens  elektroniska informationsorgan i god tid före årsmötet.   

7.15 Måldokument 
7.15.1 Styrelsen skall varje verksamhetsår formulera ett måldokument inom ett kvartal. Detta skall innehålla  långsiktiga och kortsiktiga mål för SKA Nordmarks verksamhet. Måldokumentet är ingen  verksamhetsplan utan snarare ett verktyg för att definiera styrelsens strategi för verksamhetens  utformning och inriktning.   

8. Räkenskap och revision 
8.1 Föreningens räkenskaper och verksamhet skall kontrolleras av en eller två revisorer. Dessa skall få tillfälle  att ta del av föreningens utfärdade dokument när de så begär, samt avge revisionsberättelse till styrelsen  senast tre veckor före årsmötet. 

8.2 Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12.   

9. Föreningens upplösande 
9.1 Föreningen upplöses automatiskt när styrelse ej kan bildas, eller genom beslut av två på varandra följande  möten, varav ett måste vara ordinarie årsmöte. För beslut i denna fråga krävs ¾ majoritet. Mellan dessa möte  skall förflyta minst 4 veckor. 

9.2 Vid upplösning sker följande : Föreningens ekonomiska tillgångar och inventarier fördelas enligt beslut från  föreningens sista möte. Finns inget beslut i denna fråga skänks tillgångarna till lämplig  välgörenhetsorganisation med postgiro i 90 – serien.   

10. Övrigt 
10.1 Ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna föreningens firma. 
10.2 För ändring i dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav det ena måste vara  ordinarie årsmöte. För beslut i denna fråga krävs ¾ majoritet. Mellan dessa möte skall förflyta minst fyra  veckor. 
10.3 Årsmöte behöver inte hållas i föreningens säte.   

11. Bilaga – Mötesordning på årsmötet   Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma på föredragningslistan. 
● Mötets öppnande 
● Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två) 
● Fråga om mötets behöriga utlysande 
● Fastställande av föredragningslista 
● Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt 
● Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras 
● Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras. 
● Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 
● Val av styrelse för den kommande ettårsperioden. 
● Val av revisorer/­er för den kommande ettårsperioden. 
● Val av valberedning för den kommande ettårsperioden. 
● Fastställande av avgift för enskild medlem för nästföljande kalenderår. 
● Fastställande av avgift för institutionell medlemsförening för nästföljande kalenderår. 
● Fastställande av grupper med institutionell status. 
● Eventuella propositioner 
● Eventuella motioner 
● Övriga frågor 
● Mötets avslutande 


 

Välkommen

Användarnamn:

Lösenord:


Kom ihåg mig

[ ]
[ ]
[ ]


Nordmark is the Swedish branch of the Society for Creative Anachronism
This is the recognized Web Page for the Principality of Nordmark of the Society for Creative Anachronism, Inc.
It is not a corporate publication of the Society for Creative Anachronism, Inc. and does not delineate SCA policies.
In cases of conflict with printed versions of material presented on this page or its links, the dispute will be decided in favor of the printed version

Frågor, önskemål och åsikter om siten kan lämnas till webmaster genom att skicka ett pm till webmaster Verda eller ett mail till webmaster (at) nordmark.org