atrax morgue
atrax morgue blogspot
atrax morgue sickness report
atrax morgue no more
slaughter production
marco corbelli
morder machine
kranium
Pervas Nefandum
Progetto Morte
Necrophonie atrax morgue
Necrofilia atrax morgue
Necrophonie marco corbelli
Necrofilia marco corbelli
marco rotula
Walter Piano
V.I.T.R.I.O.L
Devis G.
teatro satanico
lunus
contagious orgasm
italian noise
italian power electronics
death industrial
power electronics blogspot


Nordmarks Lag

Verda, torsdag 05 maj 2016 - 00:00:00

Senast reviderad och godkänd vid Ting 160504 

Innehållsförteckning 
A. Nordmarks lag 
1. Nordmarks plats i världen 
2. Nordmarks territorium 
3. Nordmarks språk 
4. Nordmarks lagar 
5. Furstendömets evenemang 

B. Nordmarks Furstepar 
1. Nordmarks Furstepar 
2. Furstetorneringen  
3. Fursteparet har följande skyldigheter 
4. Fursteparet har följande rättigheter och privilegier 
5. Om Furstepar saknas 

C. Nordmarks Ting 
1. Ting 

D. Nordmarks ämbetsmän  
1. Furstendömets ämbetsmän 
2. Hur ämbetsmän tillsätts och avsätts 
3. Ämbetsmännens plikter 
4. Beskrivning av Furstendömets ämbeten 

E. Nordmarks utmärkelser  
1. Allmänt om utmärkelser 
2. Nordmarks utmärkelser   
   

A. Nordmarks lag 
1. Nordmarks plats i världen. 
a Furstendömet Nordmark är en del av The Society for Creative Anachronism, Inc., här kallad 
SCA. SCA är en ideell organisation inriktad på studier av medeltiden och renässansen. SCA:s Articles  of Incorporation återfinns i The SCA, Inc. Organizational Handbook. 
b. Inom SCA används adliga och kungliga titlar. Vi gör inte anspråk på dessa titlar utanför SCA, inte  heller på några landområden. SCA är politiskt och religiöst obundet. 

2. Nordmarks territorium 
a. Furstendömet Nordmark omfattar samma landområde som det nutida kungadömet Sverige. 

3. Nordmarks språk 
a. Furstendömet Nordmarks lagar skall finnas på svenska och engelska. Den svenska och den  engelska versionen av lagen skall skrivas på ett sådant sätt att de inte kan tolkas olika.  Ändringar i lagen skall göras samtidigt i båda versionerna, så att ingen konflikt föreligger  mellan dem. 
b. Om ett dokument gäller något som berör utländska SCA­grupper eller organ eller om det  kommer att skickas till SCA­grupper utanför Sverige skall det översättas till engelska. 
c.Vid hov och möten i Nordmark kan givetvis valfritt språk talas, enligt de närvarandes önskan.  Om något annat än svenska talas, skall kungörelser också göras på svenska. 


4. Nordmarks lagar 
a. Lagarna har företräde i följande ordning: Svea Rikes Lag, övriga svenska lagar och förordningar,  The By­Laws and Corpora of the SCA, Governing and Policy Decisions of the Board of Directors  of the SCA, Kungadömet Drachenwalds Lag, beslut av Drachenwalds Kronor (gällande under  deras regeringstid), Furstendömet Nordmarks Lag, och beslut av Nordmarks furstepar  (gällande under deras regeringstid). 
b. Nordmarks lagar stiftas av fursteparet, med kungaparets samtycke. Lag och lagändringar skall  framläggas för Tinget.  
c. Tinget kan med majoritetsröst inlägga veto mot föreslagna lagar. Om två på varandra följande  furstepar framlägger samma oförändrade lagförslag, och Tinget båda gånger inlägger veto,  skall lagförslaget skickas till kungaparet, tillsammans med argumenten för och emot. I dessa  fall avgör kungaparet om ändringen skall genomföras.  
d. Om ändringar är nödvändiga på grund av ändringar i Corpora eller Drachenwalds lag kan dessa  ändringar genomföras av furstepar och drots utan att Ting kallas. Tinget kan inte inlägga veto  mot sådana ändringar. 
e. Lagen träder i kraft efter det att den publicerats i kungariket Drachenwalds nyhetsblad och i  furstendömet Nordmarks nyhetsblad samt lästs upp vid ett furstendömeshov. 
f. Furstendömets drots är ansvarig för att aktuell version av lagen finns tillgänglig på Nordmarks  hemsida. Revideringsdatum ska tydligt framgå i varje version av lagen. 

5. Furstendömets evenemang 
a. Furstendömets evenemang är Tinget, Furstetornering med Investitur och Nordmarks  Universitet. 
b. Furstendömets evenemang kan hållas i samband med andra traditionella  Nordmarksevenemang. Om datum för kungadömets evenemang är kända, skall den som är  ansvarig för ett furstendömesevenemang se till att de inte infaller samma dag som  kungadömesevenemangen. 
 
B. Nordmarks Furstepar 
1. Nordmarks Furstepar 
a. Nordmark regeras av ett furstepar. De regerar som jämlikar och ingen kan agera utan den  andres samtycke, utom då lagen anger annat. I denna lag kallas de tillsammans "fursteparet." 
b. Nordmarks Furstepar regerar i nio månader. 

2. Furstetorneringen 
a. Fursteparet skall, i samråd med drotsen, utlysa furstetornering med Investitur. Den skall  annonseras, med tid och plats, i kungarikets och furstendömets nyhetsblad så att kungörelsen  når folket minst en månad före evenemanget. Furstetornering med Investitur bör äga rum i  februari, maj, augusti eller november. Vinnande par investeras på samma evenemang som den  furstetornering de vunnit. 
b. Varje deltagande par består av en kämpe och en medkandidat, så kallad consort. Inom paret  finns möjlighet att vara kämpe respektive consort åt varandra. Ingen får slåss för mer än en  consort. 
c. Deltagande par i furstetorneringen måste ansöka om rätt att deltaga med ett brev ställt till  fursteparet och furstendömets drots senast tre veckor innan dagen för furstetorneringen. 
d. Alla som vill deltaga i furstetorneringen måste vara närvarande på torneringsdagen. Om någon  ej är närvarande så kan de heller ej kämpas för. 
e. För att ha rätt att deltaga i Furstetornering så måste man vara minst 18 år gammal på  torneringsdagen, vara medlem i SKA Nordmark samt ha tillgång till Drachenwalds nyhetsblad  och Furstendömets nyhetsblad. Varje deltagande par skall vid torneringen lämna in ett konst­  eller vetenskapsarbete. Varje deltagare skall skriva under en försäkran som anger att de  uppfyller medlemskraven såsom de är angivna i SCA Inc. Governing and Policy Documents och i  enlighet med Drachenwald och Nordmarks lagar. 
f. Drachenwalds kungapar, Drachenwalds kronprinspar, Nordmarks furstepar eller regerande  baronpar i Nordmarks baronier får inte delta som kämpe eller medkandidat, tillsammans eller  var för sig, i Nordmarks furstetornering under sin regeringstid. 

3. Fursteparet har följande skyldigheter 
a. De skall närvara vid sin egen Investitur och påföljande Furstetornering med Investitur för  efterträdarna. Åtminstone en av dem måste närvara vid eventuellt Ting som hålls under deras  regeringstid. 
b. De skall kunna, lyda och upprätthålla Governing documents of the SCA Inc., Drachenwalds lagar  och Furstendömets Nordmarks lagar. 
c. De skall arkivera samtlig officiell korrespondens, alla utnämningar, utmärkelser och andra  officiella dokument och överlämna dessa till sina efterträdare vid regeringstidens slut. De skall  skicka en lista på de utmärkelser som de givit efter varje evenemang till Härold och Krönikör i  Nordmark samt Drachenwald. 
d. De skall under sin regeringstid överlåta eventuella ämbeten, på furstendömes­ eller  kungarrikesnivå, till andra. 
e. De skall förvalta Furstendömets regalia och vid sitt frånträde överlämna dessa till sina  efterträdare. De skall bifoga en uppdaterad inventarielista till Historikern över all den regalia,  inklusive gåvor och beställda arbeten, de erhållit under sin regeringstid. 
f. De skall genom dokument och kungörelse vid sitt första hov erkänna sina företrädare som  Vicomte och Vicomtessa, när dessa har uppfyllt kraven på sådan rang och titel i enlighet med  Corpora. 
g. De skall under sin regeringstid vara aktiva i Nordmark, upprätthålla sitt SKA medlemskap och ha  tillgång till furstendömets och kungarikets nyhetsblad. 
h. De skall vara föredömen av ridderlighet, hövlighet och andra dygder som förväntas av ädlingar,  och skall stödja och uppmuntra dessa hos alla sina undersåtar. 
i. De skall ge lämpligt erkännande till de som de finner värdiga av sådan ära på grund av deras  gärningar och tjänst inom furstendömet.

4. Fursteparet har följande rättigheter och privilegier 
a. Rätten att såsom Kungaparets representanter dela ut sköldebrev. 
b. Rätten att dela ut sådana övriga Kungarikesutmärkelser som har delegerats till Fursteparet av  Kungaparet. 
c. Rätten att dela ut Nordmarks furstendömesutmärkelser. 
d. Rätten att neka vem som helst att deltaga i furstetornering. Om de gör detta skall ett brev  skickas, om möjligt i god tid innan torneringen, till den nekade personen. Skälen för nekandet  skall anges i brevet. 
e. Rätten till furstefrid, vilket definieras som ett fredat område tre meter runt dem, var de än  befinner sig. 
f. Rätten att utse ett hov bestående av de vakter, rådgivare och hovfolk de anse sig behöva. 
g. Rätten att ta emot eller avvisa personliga gåvor eller gåvor till fursteparet. Gåvor till fursteparet  blir regalia och är Furstendömets egendom. 
h. Rätten att föreslå nya lagar till Tinget. 

5. Om Furstepar saknas 
a. Om en i fursteparet dör, abdikerar, eller Kungaparet beslutar att han eller hon inte kan uppfylla  sina förpliktelser och skyldigheter, i enlighet med Corpora, Kungarikets lag eller Furstendömets  lag, så skall den kvarvarande ensam regera som Furstepar till regeringstidens slut. Den person  som ej kan fullgöra dessa förpliktelser och skyldigheter förverkar rätten till Vicomte/ssas rang  och titel. 
b. Om ingen i fursteparet kan uppfylla sina förpliktelser och skyldigheter så blir drotsen  riksföreståndare. Som riksföreståndare har drotsen lika rättigheter och skyldigheter som ett  furstepar, undantaget rätten att utdela utmärkelser samt att stifta lag. Drotsen skall så snart  som möjligt hålla furstetornering och Investitur för att säkerställa att furstendömet får ett nytt  furstepar. 
 
C. Nordmarks Ting 
1. Ting 
a. Vid Ting samlas Nordmarks folk för att diskutera furstendömets inre angelägenheter. Ting hålles  en gång per regering om så behövs. 
b. Ting ska kallas till genom kungörelse i Nordmarks nyhetsblad minst en månad innan Tinget äger  rum. Kungörelsen skall innehålla samtliga ärenden som Tinget skall behandla. 
c. Vid Ting har samtliga Nordmarks medlemmar närvaro­, yttrande­ och rösträtt. Medlemmar i  SCA Inc som är bosatta i Nordmark har rösträtt. Drotsen kan adjungera andra personer och ge  dem yttranderätt men ej rösträtt. 
d. För att ett Ting skall vara giltigt måste minst 25 % eller 25 stycken, vilketdera som är färre, av de  i Nordmark bofasta medlemmarna närvara, eller ha skickat fullmakt. Furstendömets drots och  minst tre andra av furstendömets ämbetsmän eller av dem vederbörligen utsedd representant  måste närvara: i annat fall måste nytt Ting kungöras. 
e. Om Fursteparet föreslår att regalia skall förstöras, säljas eller ges bort, skall Tinget med enkel  majoritet besluta om vad som skall göras med föremålet. 
f. Om en korrekt upplagd petition anländer från ett område utanför Nordmark med begäran om  att få bli en del av furstendömet, skall fursteparet lyssna till och noga överväga Tingets åsikt,  innan en petition om gränsändring skickas till Drachenwalds Kronor eller Board of Directors. 
g. Om en eller fler ämbetsmän begär det, skall tid och plats avsättas för furstendömets  ämbetsmän i anslutning till Tinget, så att de kan hålla ett separat möte för att diskutera sådant  som rör deras ämbeten. Vid sådana möten har drotsarna för furstendömets grupper närvaro­  och yttranderätt. 
 
D. Nordmarks ämbetsmän 
1. Furstendömets ämbetsmän. 
a. Furstendömet skall ha följande ämbetsmän: drots, härold, marsk, skattmästare, konst­ och  vetenskapsminister, krönikör, och kastellan. Dessa poster måste alltid vara tillsatta. 
b. Förutom dessa kan furstendömet ha andra ämbetsmän, vilka tillsätts vid behov. Dessa kan vara:  historiker, tornejklerk, bågskyttekapten, universitetskansler, präntare, fäktmarsk,  kastvapenmarsk eller annan ämbetsman som furstendömet behöver. 

2. Hur ämbetsmän tillsätts och avsätts. 
a. När ett ämbete skall tillsättas skall furstendömesdrotsen eller den avgående annonsera efter en  ämbetsman i furstendömets nyhetsblad, med minst en månads ansökningstid. Alla som önskar  tjänstgöra inom detta ämbete skall skicka sina svar till den som annonserar. Sedan skall  annonsören, drotsen och fursteparet föreslå den mest lämpade kandidaten. 
b. Furstendömets ämbetsmän tillsätts av överordnad kungadömesämbetsman med kungaparets  samtycke eller fursteparets när sådan makt delegerats av kungaparet. Drotsen skall informeras  om nytillsatta ämbetsmän. 
c. Ingen skall inneha mer än ett furstendömesämbeten åt gången, eller samtidigt inneha  kungadömesämbete. 
d. Ämbetsmäns mandatperiod är två år. Efter denna period kan de avgå eller anhålla om  förlängning av sitt mandat med ytterligare två år. Denna anhållan skall godkännas av  fursteparet. Ingen bör inneha ett ämbete mer än fyra år i rad. 
e. Om en furstendömesämbetsman lämnar sitt ämbete före mandatperiodens utgång, och det  saknas en efterträdare, skall ämbetsmannens vice sköta ämbetet tills dess att ny ämbetsman  kan utses. Om ingen vice finns skall drotsen sköta ämbetet tills dess att ny ämbetsman kan  utses. 
f. Furstendömets ämbetsmän avsätts från sina ämbeten i enlighet med de procedurer som anges  "Governing documents of SCA Inc" samt "Laws of the Kingdom of Drachenwald". 

3. Ämbetsmännens plikter 
a. ämbetsmän måste vara minst arton år gamla. 
b. ämbetsmän måste vara medlemmar i SCA under sin mandatperiod. 
c. En ämbetsman måste ha tillgång till furstendömets och kungarikets nyhetsblad. 
d. En ämbetsman bör vara närvarande vid Ting, eller sända en representant. Representanten  måste ha ett skriftligt intyg från ämbetsmannen vilket intygar att han eller hon är  ämbetsmannens representant. Representanten skall företräda ämbetet vid tinget, rapportera  om dess aktiviteter och åsikter i frågor som diskuteras vid tinget, och förmedla tingets beslut  och åsikter till ämbetsmannen. 
e. En ämbetsman skall rapportera till sin överordnade på det sätt som den överordnade önskar,  och skicka kopior av rapporterna till furstepar och drots. 
f. En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde. 
g. En ämbetsman skall ha ett arkiv. När ämbetsmannen lämnar sitt ämbete skall arkivet  överlämnas till ämbetsmannens efterträdare inom en månad från övertagandet av ämbetet. 
h. En furstendömesämbetsman skall regelbundet vara i kontakt med sina underordnade inom  Nordmarks undergrupper, och vidarebefordra nyheter och information till dessa. 
i. En ämbetsman skall lära upp en efterträdare. 
j. En ämbetsman skall vara bosatt i Nordmark under mandatperioden. 
k. En ämbetsman får tillsätta så många vice som han eller hon finner nödvändigt. 
l. En furstendömesämbetsman skall ha en skriven policy, som säger hur ämbetet skall fungera  inom Nordmark, samt göra denna känd för sina underordnade. 

4. Beskrivning av Furstendömets ämbeten. 
Furtendömesämbetena finns beskrivna i Corpora och i kungadömet Drachenwalds lag. Varje  ämbetsman skall vid sitt tillträde förses med en kopia av Corpora, av Drachenwalds lag och av  Nordmarks lag. Drotsen ansvarar för att detta görs. 
a. Drots  Drotsen är ordförande vid Ting. Drotsen skall inneha kopior av Corpora, Drachenwalds lag och  Nordmarks lag för distribution till ämbetsmän. Drotsen fungerar som rådgivare till fursteparet  och till furstendömets innevånare i lag­ och regeringsfrågor. Drotsen skall höra alla i Nordmark  bosatta kungliga pärer som innehar Patent of Arms i det fall någon av fursteparet inte innehar  ett Patent of Arms, två månader innan kommande furstetornering. Om dessa är av åsikten att  Fursten/Furstinnan har fullgjort sina åtaganden enligt Corpora, Drachenwalds lag och  Nordmarks lag skall fursteparet föräras Patent of Arms av efterföljande furstepar. 
b. Härold  Härolden skall hålla en rangrulla, göra den tillgänglig för folket och uppdatera den. 
c. Marsk  Marsken har rätt att utfärda tilläggsregler för vapen, rustningar och säkerhet för kämpalekar, i  samarbete med sin överordnade. Marsken är ansvarig för all kämpalek inklusive tung strid,  fäktning och bågskytte under strid. 
d. Konst­ och Vetenskapsminister  Konst­ och vetenskapsministern övervakar och uppmuntrar konstaktiviteter såsom gillen,  utställningar och konst­ och hantverkstävlingar samt övervakar och uppmuntrar studier i  medeltida teknologi, filosofi, sociologi och liknande. 
e. Skattmästare  Skattmästaren är ansvarig för Nordmarks kassa och medlemsregister. 
f. Krönikör  Krönikören är ansvarig för skrivande, tryckande och utsändande av furstendömets nyhetsblad.  Krönikören skall vaka över andra nyhetsblad inom Nordmarks gränser, och även ansvara för att  hövlighetskopior sänds till dem som skall få dessa. 
g. Historiker  Historikern samlar material som rör Nordmarks historia, och ansvarar för listan över regalia. 
h. Tornejklerk  Tornejklerken är ansvarig för pappersarbete vid torneringar. Tornejklerken har rätt till  obehindrad utsikt över fältet och samarbetar särskilt med furstendömets marsk. 
i. Kastellan  Kastellan biträder drotsen, och koordinerar information till intresserade och till nya  medlemmar i hela furstendömet. 
j. Bågskyttekapten  Bågskyttekaptenen biträder furstendömets marsk, övervakar och uppmuntrar medeltida  bågskytte, ser till att säkerhetsreglerna för bågskytte följs, och har rätt att utfärda tilläggsregler  för säkerhet i samarbete med sin överordnade. 
k. Universitetskansler  Universitetskanslern biträder konst­ och vetenskapsministern, och samordnar och övervakar  Nordmarks universitet. 
l. Kastvapenmarsken  Kastvapenmarsken biträder furstendömets marsk, övervakar och uppmuntrar medeltida  kastvapenaktiviteter, ser till att säkerhetsreglerna för kastvapen följs, och har rätt att utfärda  tilläggsregler för säkerhet i samarbete med sin överordnade. 
 
E. Nordmarks utmärkelser 
1. Allmänt om utmärkelser 
a. Furstendömet Nordmark har följande utmärkelser, som är lika i rang och ära. Dessa utmärkelser  medför ett sköldebrev. 
b. Innehavare av dessa utmärkelser skall stödja Fursteparet med råd och arbete, uppmuntra  arbete inom de aktiviteter som berör utmärkelsen ifråga, samt vara redo att föreslå värdiga  kandidater för upphöjelse och belöning. 

2. Nordmarks utmärkelser 
a. Gyllene Bandet  Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till  förfogande för andra. 
b. Vita Portens Väktare  Ges dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra.  Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet. 
c. Ljusorden  Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig  av sin kunskap till andra. 
d. Drömmens orden  Denna orden är stängd. 
e. Salladins Ring  Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet. 
f. Nordmarks Carneol  Kan ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa  Medeltiden. 
g. Nordmarks Malakit  Kan ges till den eller dem som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och  använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl. 
h. Nordmarks Sparre  Kan ges till den eller dem som ej är bosatta i Nordmark men som bidragit till Nordmarks väl. 
Innehavare av dessa utmärkelser skall stödja Fursteparet med råd och arbete, uppmuntra arbete inom  de aktiviteter som berör utmärkelsen ifråga, samt vara redo att föreslå värdiga kandidater för  upphöjelse och belöning. 


Detta innehåll kommer från Nordmark
( http://www.nordmark.org/e107_plugins/content/content.php?content.85 )